Tuesday, October 30, 2007

Everyday Greetings

Everyday greetings
1. はい Hai = Yes ええ Ee = Yes 35. 一つだけで結構です Hitotsu dake de kekkô desu = Just one is good (we'll share)
2. いいえ Iie = No いい Ii = Good 36. お水 一杯 O-mizu ippai/nihai = One/two glasses of water
3. どうぞ Dôzo = Here you go 37. 一杯/本 Ippai/Ippon = A glass/bottle
4. お願いします Onegaishimasu = Please 38. をください ... o kudasai = Please give me ...
5. ありがとう Arigatô, 2 = Thanks 39. なまビール Nama bîru = Draft beer
6. どうもありがとうございます 40. 大/中/小 ジョッキビール Dai/chû/shô jokki bîru = Large/med/small beer
Dômo arigatô gozaimasu, 2 = Thank you very much 41. ビールを飲みたいのですか Bîru wo nomitai no desuka = Would you like to drink beer?
7. おはよう Ohayô = Good morning 42. ... は ありますか
8. おはようございます ... wa arimasuka = Do you have ...
Ohayô gozaimasu, 2 = Good morning 43. 郵便局 は どこ です か
9. こんにちは Kon-nichi wa, 2, 3 = Good day Yûbin kyoku wa doko desu ka = Where is the post office?
10. 今晩は Konban wa, 2, 3 = Good evening 44. トイレ は どこ です か
11. お休みなさい Oyasuminasai, 2 = Goodnight Toire wa doko desu ka = Where is the toilet?
12. さようなら Sayônara, 2, 3 = Goodbye 45. 写真とって いい ですか Shashin totte ii desuka = May I take your photo?
13. じゃあ、またね Jâ, mata ne = See you 46. これは何ですか
14. じゃあ、また明日 Jâ mata ashita = See you tomorrow Kore wa nan desu ka = What is this?
15. みなさん Mina san = Everyone 47. それをかいます
16. 初めまして Hajimemashite, 2 = Nice to meet you Sore o kaimasu = I'll buy that
17. どうぞ よろしく 48. 上手ですね
Dôzo yoroshiku = Pleased to meet you Jôzu desu-ne = Skillful, no?
18. 暫くですね 49. これが私の切符です
Shibaraku desu ne = Long time, no? Kore ga watashi no kippu desu = This is my ticket
19. お元気ですか O-genki desu ka, 2 = OK? 50. 何めえい様ですか Nanmei-sama desu ka = How many are you?
20. はい、元気です Hai, genki desu = Yes, I'm fine 51. ひたり【ふたり】です Hitari (futari) desu = one (two) person(s)
21. あなたは Anata wa = And you? 52. お飲み物は O-nomimono wa = What would you like to drink?
22. 私も元気です Watashi mo genki desu = I'm fine, too 53. 何を飲みたいですか Nani o nomitai desuka = What would you like to drink?
23. 今日は いい お天気 ですね 54. ビール、コヒー、おみずです Bîru/kôhî/(o-)mizu o kudasai = Beer please
Kyô wa ii o-tenki desu ne = Nice weather isn't it? 55. 私の名刺です
24. ちょっと待って下さい Watashi no meishi desu = My name card
Chotto matte kudasai = Just a minute 56. お名前は何ですか
25. ごめん なさい Gomen nasai = I'm sorry O-namae wa nan desu ka = What's your name?
26. すみません Sumimasen = Excuse me, I'm sorry 57. お会計 をお願いします
27. お邪魔します Ojamashimasu = Excuse me for disturbing you O-kaikei o o-negai shimasu = Check please
28. 失礼しました Shitsurei simashita = Excuse me, I'm sorry 58. お勘定をお願いします
29. 分かりません O-kanjô o o-negai shimasu = Check please
Wakarimasen, 2 = I don't understand 59. X こちら は Y-さん です
30. 大丈夫です Daijôbu desu = It's OK X-san kochira wa Y-san desu = X this is Y
31. メニューを(見せて)下さい Menû wo (misete) kudasai = May we see a menu? 60. さあ 私は しりません
32. 戴きます Itadakimasu (before meal) Saa, watashi wa shirimasen = Well, I don't know
33. ごちそう さま でした 61. これはいくらですか
Gochisô sama deshita (after meal) Korewa ikura desuka, 2 = How much is this?
34. もう結構です Mô kekkô desu = No more thanks 62. すみません、あなたは ミラーさん ですか
Sumimasen, (anata wa) miraa san desu ka =
Excuse me, are you Mr. Miller?
63. はい、私は アラン ミラー です 83. 当たり Atari = Success
Hai, watashi wa aran mirâ desu = 84. よく出来ました Yoku dekimashita = Well done!
Yes, I'm Alan Miller 85. 月 火 水 木 金 土 日曜日 Monday to Sunday
64. メアリー ミラー は 私の家内 です 86. 一月 十ニ月 January to December
Mearî mirâ wa watashi no kanai desu =
Mary Miller is my wife 87. 何を買いますか Nani o kaimasu ka = What will you buy?
65. 私は 教授 の 工学 です 88. 何をしますか Nani o shimasu ka = What will you do?
Watashi wa Kyôju (no Kôgaku) desu = 89. 音楽は好きですか Ongaku wa suki desu = Do you like music?
I'm a professor (of Engineering) 90. 今日は何日ですか Kyô wa nannichi desuka = What day is it today?
66. 私は米国 の ニューメキシコ 州 から きました。 91. ええ、大好きです Ee, dai suki desu = Yes, I like it very much
Watashi wa Beikoku no New Mexico Shû kara kimashita = 92. 楽しいです Tanoshii desu = It's fun
I'm from New Mexico, USA. 93. 天ぷらが食べたいです Tenpura ga tabetaidesu = I want to eat tempura
67. もう一度いってください 94. 窓側の席をお願いします Madogawa no seki o onegaishimasu = A window seat please
Mô ichido itte kudasai, 2 = Please say once more 95. 禁煙席をお願いします Kin'enseki o onegaishimasu = A no-smoking seat please
68. ゆっくり話してください 96. 電話番号は何番ですか Denwabangô wa nanban desuka = What is the phone number?
Yukkuri hanashite kudasai, 2 = Please speak slowly 97. スーツケースはどこですか Sûtsukêsu wa doko desuka = Where are the suitcases?
69. どうかもう少しゆっくり話してください
Dôka mô sukoshi yukkuri hanashite kudasai = Please speak more slowly 98. これは桃です Korewa momo desu = This is a peach
70. 私は日本語 が 少し 話せます 99. これはももではありません Korewa momo dewa arimasen = This is not a peach
Watashi wa nihongo ga sukoshi hanasemas = I speak a little Japanese 100. 手紙を書いています Tegami o kaiteimasu = Write a letter
71. 大丈夫です Daijôbu desu = It's OK 101. 私は東京へ行きます Watashi wa Tôkyô e ikimasu = I am going to Tokyo
72. いいえ、結構です Iie, kekkô desu = No thanks 102. 何がいいですか Nani ga ii desuka = What is good?
73. やっぱり【やはり】 Yappari, Yahari = After all, Again 103. これは私の本です Kore wa watashi no hon desu = This is my book
74. 猫です Neko desu = It's a cat 104. 私は車を買いました Watashi wa kuruma o kaimashita = I bought a car
75. 犬です Inu desu = It's a dog 105. 私は友達に合いました Watashi wa tomodachi ni aimashita = I met a friend
76. 魚です Sakana desu = It's a Fish 106. これは安いです Kore wa yasui desu = This is cheap
77. 羊です Hitsuji desu = It's a Sheep (?) 107. これは丈夫です Kore wa jôbu desu = This is strong
78. 蜘蛛です Kumo desu = It's a Spider 108. 何がいいですか Nani ga ii desuka = What is good?
79. ライオンです Lion desu = It's a Lion 109. 一つが来ましたか Itsuga kimashitaka = Did one come?
80. これは月です Korewa tsuki desu = This is the moon 110. 今手紙を書いています Ima tegami o kaiteimasu = Write a letter now
81. これは雲です Korewa kumo desu = This is a cloud 111. あの人は頭はいい Ano hito wa atama wa ii = That person is smart
82. これは雷 Korewa kaminari = This is Thunder (Lightning) 112. ご返事有難うございます Gohenji arigatô gozaimasu = Thank you for the reply
113. 分かりやすい Wakari-yasui = It is easy to understand


No comments: